Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika ( Mar 9:38-48)

Ny vakiteny androany dia manasa antsika ny mba hanajantsika ny asan’ireo tsy mpiray fikambanana na tsy mpiray fiangonana amintsika. Josoa dia nangataka an’I Mosesy mba hisakana an’I Eldada sy Medada noho izy ireo tsy mba niaraka tamin’ireo loholona nomena ny faminaniana teo amin’ny tranolay fa nijanona tao an-toby ihany. Hoy ny navalin’I Mosesy an’izany fangatahan’I Josoa izany: “Enga anie ka ho mpaminany avokoa ny olon’I Jehovah rehetra…!” (Nom 11:29). Tao amin’ny Filazantsara dia hoy I Jaona tamin’I Jesosy: “nahita olona anankiray namoaka demonia tamin’ny anaranao izahay, ka noraranay izy, satria tsy nanaraka antsika” (and 38). Fa niteny azy Jesosy tsy handrara azy fa hamela azy hanao izany! Na Mosesy na Jesosy dia manentana ny mba hananana fandeferana sy fisokafana amin’ireo izay manana fasamihafana amintsika. Ity Alahady ity dia mitovy amin’ny ireo andro natokantsika ho an’ny ekiomenisma ka hanajana ny fahasamihafana.

Hoy ny Papa Jean 23: “ ny Fiangonana dia toy fantsakana tranainy ao an-tanàna, ka mamatsy rano hosotroin’ny taranaka mifandimby nandritra ny taon-jato maro. Mandalo ny olona fa ilay fantsakana eo ihany. Ny fantsakana tsy mba manavaka izay tia azy sy tsy tia azy, tsy mba manavaka izay tsara sy ratsy, ny marivo salosana sy ny anti-pisaina. Fa samy raisiny am-pitiavana tsy misy tambiny avokoa izy rehetra ireny”.

Ny fanoherana nataon’I Jaona ,ao amin’ity filazantsara ity dia tsy hafa fa itovizany amin’ireo mpifikitra amin’izay efa nahazatra azy (intégristes), ireo izay mihidy fa tsy mba te-hifandray amin’ny hafa: “satria izy tsy nanaraka antsika”, izany hoe tsy ao amin’ny fikambanantsika, tsy mba manao ny fombantsika. Izay ilay fakam-panahy ateraky ny fanahy tery saina (esprit sectaire). Soa ihany fa teo Jesosy izay nandrara ny fanilikilihana: “aza raràna izy, ekeo ny fasamihafana, hajao izay samy hafa aminao.”Te-hanasitrana ny fahambanian-tsaintsika ny Tompo, ry Havana, te-hanasitrana ny fijerintsika tery dia tery izy.Te-hanasitrana ny fiheverana ho mahavita tena samirery Izy, te-hanasitrana ny fitokana-monina Izy.

Ireo mpifikitra amin’izay efa nahazatra sy ireo manana ny fanahin’ny fahateren-tsaina dia haingana na mihitsy raha hanakatom-baravarana noho ny mamoha izany: “satria tsy nanaraka antsika izy”, satria tsy kristiana izy, satria tsy ao anatin’ny antoko politikantsika izy, tsy mitovy firehan-kevitra (idéologie) amintsika. Asehoy aloha ny taratasinao! Satria sady tsy miteny frantsay,no tsy miteny anglisy, tsy katolika, tsy protestanta, tsy pratiquant, tsy mba malalan-tsaina! Satria tsy mpiray syndicat amiko ianao, satria tsy mpiara-mianatra amiko, satria tsy ao amin’ny club-ko.Ianareo gauche, droite, centriste… ka ts yhihaino anao aho. Raha azoko atao ny mampangina anao dia ho nataoko. Mbola tsy maty ry Havana, ny fisian’ny fanahin’ny tery saina.

Tsy ela akory fa talohan’ny Konsily faharoan’ny Vatikana dia norarana ny Fiangonana Katolika tsy hifandray amin’ny protestanta sy ireo tsy kristiana. Tsy maintsy maka taratasy amin’ny mompera vao mahazo misoratra anarana hianatra any amin’ny sekolin’ny anglisy, ary tsy azo natao mihitsy ny miditra any amin’ny fiangonana protestanta.

Nisy fotoana iray izay nandraràna  izay rehetra tsy mifanaraka amin’ ny soatoavintsika sy ny fotom-piheverantsika: boky, film, mozika, mpiesi-nà teatra, ets… Ny sivana dia natao hiaro antsika amin’izay rehetra tsy mamaly ny fitsipika na normes iainantsika ka na misy zavatra tsara aza dia tsy noraharahiana izany fa ariana any daholo.

Jesosy no ilay olona mahafaoka ny rehetra (l’homme universel), tsy mba manavaka. Izy no misolo an’Andriamanitra mampilatsaka ny ranonorana amin’ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, mampiposaka ny masoandro ho an’ny rehetra. Niaro an’ilay vehivavy tratra nijangajanaga Izy, nodikainy ny lalàna izay mandrara ny tsy hanatonana ny boka, niray latabatra tamin’ny mpanota, nifanerasera tamin’ny mpamory hetra, ny mpivaro-tena, ny samaritana.

Hoy Papa Joany faha 23: “Maro fahavalo ny fiangonana, fa izy kosa tsy tokony ho fahavalo n’ iza n’ iza”.

Ny teksa androany dia natao hampieritreritra antsika izay tafalatsaka ao anaty fitsaratsarana, ao anatin’ny fanavakavahana, ao anatin’ny fanilikihana ny hafa. Ny fisokafana dia tsy manery antsika handao ny maha-kristiana antsika, ary mainka aza vao manamafy izany maha-kristiana antsika izany, tsy amin’ny fifanandrinana fa amin’ny fifanakolazan-kevitra. Mifanakalo hevitra mba hahazoana ny tsy azo, mba hahatalanjona, mba hampanankarena. Rehefa manatona ny hafa, na Anglikana izany, na Metodista, na Mormons, na Musulmans, na Hindou, na Jiosy, na tsy mpino, na mpanompo sampy, …sns ,dia hita ao ny famirapiratry ny maha-olombelona sy ny maha-ara-panahy.

Tokony ho fatantsika fa ao ivelan’ny Fiangonana dia misy ihany koa ny lalam-pamonjena, satria maro ireo olona miady amin’ny devoly, izany hoe miady amin’ny ratsy, amin’ny aretina, miady amin’ny fitsaratsarana sy ny fanavakavahana. Misy olona maro manao asa miavaka ao anatin’ny fanahin’ny firahalahiana sy ny fandraisana andraikitra..

Tsy ny mpianatra 12 ihany na ny Fiangonana ihany no manana ny Fanahin’Andriamanitra, fa mitsoka hatraiza hatraiza ny Fanahy, tsy hita maso, malaka toy ny fitsokan’ny rivotra( Jao 3:8).

Koa manasa antsika I Kristy anio mba hisokatra amin’ireo miezaka te hanao ny tsara, mitsangana araka ny fandraisan’izy ireo andraikitra, mankasitraka ny asa tsara izay ataon'ireo rehetra na dia tsy ao anatin'ny fikambanana misy antsika aza , ny antoko politika misy antsika, ny fiavintsika." " Aza sakanana izy ireo, na dia tsy eo amintsika aza !" Amena !


Qui n’est pas contre nous est pour nous (Marc 9 :38-40)

Les lectures d’aujourd’hui nous invitent à respecter ceux et celles qui ne sont pas de notre groupe. Josué demande à Moïse d’empêcher ceux qui ne sont pas des «officiels» de prophétiser. Et Moïse de répondre : «Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes!» (No 11 :29). Dans l’évangile, Jean dit à Jésus : «quelqu’un qui n’est pas de notre groupe chassait les démons et nous voulions l’empêcher» (v 38). Jésus demande de le laisser faire. Moïse et Jésus invitent à la tolérance et à l’ouverture envers ceux et celles qui sont différents de nous. Ce dimanche pourrait être celui de l’œcuménisme et du respect des diversités.

Le Pape Jean XXIII disait: «l’Église est comme une vieille fontaine de village qui a abreuvé des générations pendant des siècles. Les gens passent et la fontaine reste. La fontaine ne distingue pas entre les sympathiques et les antipathiques, entre les bons et les mauvais, entre les marginaux et les bien-pensants. Elle les accueille tous avec sa générosité

L’objection de Jean dans l’évangile est celle de tous les intégristes, de toutes les personnes fermées aux autres : «Il n’est pas des nôtres!». C’est la tentation des esprits sectaires. Heureusement, il y a Jésus pour interdire les excommunications : «Ne les empêchez pas, acceptez la diversité, respectez ceux et celles qui sont différents de vous». Le Christ veut nous guérir de notre mesquinerie, de notre vision trop étroite.

Les intégristes et les sectaires sont plus rapides à fermer la porte qu’à l’ouvrir: «Ils ne sont pas des nôtres! : ils ne sont pas chrétiens, pas de notre parti politique, pas de notre idéologie. Montrez vos papiers! Vous n’êtes pas francophones, pas anglophones, pas catholique, pas pratiquant, pas libéral, pas péquiste, pas caquiste! Vous n’appartenez pas à mon syndicat, à mon école, à mon club. Vous êtes de la gauche, de la droite, du centre... alors, je ne vous écoute pas! Si je le peux, je vous ferai taire, je vous empêcherai de parler et d’agir.» Le sectarisme n’est pas mort !

Il n’y a pas si longtemps, avant le Concile Vatican II, l’Église défendait aux catholiques d’avoir des contacts avec les protestants et avec les non-chrétiens. Il fallait la permission du curé pour s’inscrire dans une école anglaise et il était interdit d’entrer dans une église protestante.

Il fut un temps où l’on interdisait tout ce qui ne répondait pas à nos valeurs et à nos critères : livres, films, musique, pièces de théâtre, etc. «La censure nous protégeait» de tout ce qui ne répondait pas à nos normes, sans se soucier de ce qui pouvait être bon dans ce que l’on rejetait.

Jésus est le «catholique» par excellence, l’homme universel (c’est le sens du mot «catholique»)  Il présente Dieu comme celui qui fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais, qui fait briller son soleil sur tous. Il protège la femme adultère, contrevient à la loi qui interdit de s’approcher des lépreux, s’assoie à la table des pécheurs, côtoie les publicains, les prostituées, les samaritains.

Le Pape Jean XXIII disait : «L’Église a de nombreux ennemis, mais elle ne doit être l’ennemi de personne

Les textes d’aujourd’hui nous invitent à réfléchir sur nos préjugés, nos exclusions, nos rejets des autres. L’ouverture ne nous oblige pas à renoncer à notre propre identité chrétienne, au contraire elle la renforce, non dans l’affrontement mais dans le dialogue. Dialoguer pour comprendre, être émerveillé, être enrichi! Lorsque l’on s’approche des autres, que ce soit des Anglicans, des Méthodistes, des Mormons, des Musulmans, des Indus, des Juifs, des non-croyants, des athées, des animistes, on y découvre des perles d’humanité et de spiritualité.

On se rend compte qu’en dehors de l’Église, il y  plein de salut, que des milliers de gens chassent les démons, c’est à dire qu’ils luttent contre le mal, la maladie, les préjugés et la discrimination. Il existe de nombreuses personnes qui font un travail exceptionnel dans un grand esprit de fraternité et d’engagement...

Ni le groupe des Douze, ni aucune Église n’est seul dépositaire de l’Esprit de Dieu. Hors de nos églises, l’Esprit souffle, imprévisible, libre comme le vent (Jean 3,8).

Le Christ nous invite aujourd’hui à être ouvert à ceux et celles qui veulent faire le bien, à être édifiés par leurs engagements, à admirer le beau travail que font ceux et celles qui ne sont pas de notre groupe, de notre parti politique, de notre nationalité. «Ne les empêchez pas, même s’ils ne sont pas des nôtres.» Amen !