Culte tous les dimanches, à partir de 10:30, au 69 Avenue du Maréchal Foch, 77190 Dammarie-les-Lys
Fanompoam-pivavahana nandritry ny lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017

NY FANAMBADIANA SY NY FISAORAM-BADY (Mar 10 : 2-16)

Vao tsy ela akory izay dia nisy mpitandrina efa misotro ronono nilaza hoe : « Raha, miainga amin’ny tenin’Andriamanitra, ka tsy vaovao mahafaly ny toriteny, dia na ny mpitandrina no tsy nanomana tsara ny toriteniny, na ny mpiangona no tsy nahazo tsara ny vakiteny ny Alahady. Tsy lesona ara-moraly mantsy ny tenin’Andriamanitra fa vaovao mahafaly (izay no dikan’ny hoe filazantsara amin’ny teny grika). Ka inona io vaovao mahafaly io ao amin’ny fampianarana nataon’i Jesosy momba ny fanambadiana sy ny fisaoram-bady na ny divorce ?

Fantatsika aloha fa tsy rototra hahafantatra ny marina ny Fariseo. Nanontany an’i Jesosy izy ireo mba hamandrihana Azy : « nataony izany mba hakana fanahy Azy ».  Tamin’ny andron’i Mosesy sy Jesosy, izay mitovy amin’ny ankehitriny dia azo natao ny nisao-bady. Saika manerana ny firenena rehetra eran-tany, dia misy ny lalàna mifehy ny fisaraham-panambadiana sy ny fanambadiana indray (remariage).

Ny zava-misy dia mampianatra antsika, fa mitombo ireo  karazana toe-javatra mampalahelo eo amin’ny mpivady : tsy mandeha araka ny nanampoizana azy izany, manao fahadisoana lehibe ny olona, misy ny famitahana (infidélités), misy ny famoretana sy ny herisetra (oppression et violence) ao anatin’ny fianakaviana, ny tsy fifankahazoan-kevitra sy ny fahanginana mahafaty. Ny vokatr’izany rehetra izany dia fisarahana sy fisaoram-bady. Manarak’izany, dia misy ireo mpivady tsy misaraka fa tsy mifampiteny intsony, izay mandà ny fifamelana, mandà ny hihavana na ny hifamerina, mandà ny fanohizana ny fifanakalozan-kevitra ao an-tokantrano.

Ny vaovao mahafaly androany dia hita ao amin’ny toetra sy ny lanja izay atolotr’i Krsity antsika momba ny fanambadiana. Aminy, ny fanambadiana na ny mariazy dia tsy fifanekena na « contrat » fa fiombonana « alliance), ary ao amin’ny fiombonana na ny alliance, dia manan-danja mandrakariva ny olona noho ny rafitra. Zava-dehibe ny tokony hafantarana ny fahasamihafana eo amin'ireo teny roa ireo.

Ireto misy fahasamihafana telo lehibe eo amin'ny contrat sy ny alliance :

  1. Ny « alliance » dia mifototra amin’ny fifampitokisan’ny an-daniny sy ny ankilany . Ny « contrat » kosa dia mifototra amin’ny tsy fahatokisana, amin’ny ahiahy.
  2. Ny « alliance » dia mifototra amin'ny andraikitra tsy voafetra. Ny « contrat » kosa dia mifototra amin’ny andraikitra voafetra.
  3. Ny « alliance » dia tsy azo ravaina raha tsy misy antony manokana (ohatra ny fahafatesan'ny iray). . Ny « contrat » kosa dia mety foanana noho ny faneken'ny an-daniny sy ankilany. Ny « contrat » dia azo foanana amin’ny alalan’ny fifanarahan’ny an-daniny sy ny an-kilany.

Mikarakara ny olona aloha Kristy alohan’ny hiampangana sy hitoraham-bato azy. Hitantsika manao ahoana ny fandraisany an’ilay vehivavy samaritana izay nanambady enina, ilay vehivavy azo nijangajanga efa ndeha hotoraham-bato, Maria Magdalena ilay mpivarotena, Zakaiosy mpamory hetra, ireo boka izay mangidy hoditra amin’ny tan yama-monina. Ohatry ny fahalemem-panahin’Andriamanitra ireo rehetra ireo, na dia eo aza ny fomba fiaina ara-tsosialy mandreraka sy tsy tonga lafatra misy ireo olona ireo.

Marihin’i Jesoa fa ao amin’ny fanambadiana na ny mariazy, dia tokony ho feno fitia mifamaly tanteraka (reciprocité totale) : mitovy zo sy mitovy andraikitra ny lehilahy sy ny vehivavy : « Na zovy na zovy ka mampakatra vehivavy hafa, dia mijangajanga, dia mijangajanga… ; ary raha ravehivavy kosa no misaotra ny lahy ka manambady olon-kafa, dia mijangajanga izy ». Ny lalàna Jiosy ihany no namela ny lehilahy hisao-bady (divorcer), fa ny lalàna romana kosa dia namela ny an-daniny sy ny an-kilany hisaraka (mahazo manao divorce na ny lahy na ny vavy). Amin’ny Filazantsaran’i Marka, dia nampiasa ny lalàna romana Jesosy, izay marina kokoa sy mampitovy saranga.

Ny tian’i Jesosy ahatongavana, ry havana, dia tsy inona fa ny fiarovana ny vehivavy. Ny vehivavy dia tsy zavatra azo atsipy na ariana izay azon’ny lehilahy ary azo isarahana araka ny fanirian’ilay lehilahy. Hoy ny ambaran’ny lalàna Jiosy : « Raha misy lehilahy maka vady ka mampakatra azy, ary tsy tiany intsony, ary tsy tiany intsony ravehivavy noho ny ahitany fahalotoana eo aminy, dia aoka hanoratra taratasy fisaoram-bady ho an-dravehivavy izy ary hanolotra izany eo an-tànany ka hampiala azy ao an-tranony » (Deo 24 :1). Araka ny hevitry ny iray amin’ireo sekolim-pinoana (école de pensée) roa tamin’ny andron’i Jesosy, dia ampy tsy hankasitrahan’ny vadiny ny vehivavy ka handroahany azy ny fandoroana ny sakafony ohatra. Tamin’ny andron’i Mosesy, ny ataon’ny lehilahy dia ny mamerimberina in-3 hoe « te-hisaraka aminao aho » mba handroahany ilay vehivavy. Mba hahatonga ny fisaraham-panambadiana ho sarotra dia nandidy Mosesy ny hanaovana « taratasy fisaoram-bady » (acte de divorce) – izay fomba fiasa sarotra tamin’ny fotoanany, noho ny olona izay sady tsy nahay namaky teny no tsy nahay nanoratra. Nandidy io fomba fiasa io izy mba hiarovana ny vehivavy, izay tsy mba nanana zo amin’ny kolontsaina tamin’izany fotoana izany. Izay no antony nanampian’i Jesosy hoe « ny hamafin’ny fonareo » no nanoratan’i Mosesy izany didy izany. Paoly, izay nampangaina ho mpanambany ny vehivavy dia nanoratra ao amin’ny Epistiliny ho an’ny Efesiana izao soratra izao : « Ny lehilahy dia tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. Fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka an’i Kristy amin’ny Fiangonana : fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin’ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roroa. Zava-miafina lehibe izany ; fa milaza ny amin’i Kristy sy ny Fiangonana aho. Na izany aza, samia tian y vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy » (Efes 5 :22-33).

Ny firaisana eo amin’ny olona roa dia tsy miankina fotsiny amin’ny « ENY » notononina teo am-panamasinana ny mariazy…Mila havaozina isan’andro isan’andro izany (illust MMS). Raha tsara ny mahita olon-droa miray ao amin’ny fanambadiana na mariazy, mainka vao tena tsara ny mankalaza ny faha-30, 40, 50 taonan’ny fanambadiana izay niarahany niaina.

Ny fitiavana dia toy ny afo. Raha tiana tsy ho faty izy, dia tsy maintsy karakaraina. Izay no maha-zava-dehibe ny fihetsika mampiseho fitiavana, ny fifanakalozan-kevitra, ny fanolorana fanomezana (cadeaux), ny teny malefaka maneho fitiavana. Araka ny drafitr’Andriamanitra, ny fanambadiana na mariazy, dia zavatra tsara, matotra, izay tokony haorina isan’andro isan’andro (ih : mitovy tamin’ny fotoanan’ny mariazy). Mihoatra noho ny fanekena, fiombonana no tena izy (plus qu’un contrat, c’est une alliance). Amin’i Jesosy ny fitiavana dia miorina amin’ny halemem-panahin’ny fo fa tsy amin’ny fampisehoan-kery, tsy afa-miaina afa-tsy ao fifamaliam-pitiavana (reciprocité) sy ny fitoviana. Amin’i Jesosy dia misy ny toetra na fihetsika, ny fomba fiasa ao amin’ny fanambadiana izay miantoka ny fahamarinan-toerana sy ny fanajana ny vady aman-janaka. Ny fahotana na ny ratsy dia tsy mahakasika ny fandikan-dalàna, fa manapaka ny fatotry ny fifandraisana manan-danja. Io fahatapahana io dia mitarika vokatra matetika mampalahelo sy mampivarahotsana ho an’ny mpivady sy ny ankizy mihitsy aza indraindray.

« Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny ; tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy ; lahy sy vavy no namoronany azy ». Izany no idealy natolotry ny Tompo momba ny fanorenana ny mariazy. Fa na dia izany aza dia feno fitiavana ho an’ny rehetra mandrakariva Izy, anisan’izany ireo misaram-panambadiana sy ireo rava tokatrano. Ireo tenin’i Jesosy ireo anio dia mbola vaovao tsara ho an’ny rehetra. Amena !

 


LE MARIAGE ET LE DIVORCE (Mc 10 :2-16)

Il n’y a pas si longtemps, un pasteur retraité disait : «Si, à partir du texte de la parole de Dieu, l’homélie n’est pas «une bonne nouvelle», c’est que le pasteur n’a pas bien préparé son homélie ou que les paroissiens ont mal compris les lectures du dimanche. La parole de Dieu n’est pas une leçon de morale mais une bonne nouvelle» (c’est le sens du mot évangile en grec). Quelle est cette bonne nouvelle dans le discours de Jésus sur le mariage et le divorce?

Tout d’abord, nous constatons que les pharisiens ne sont pas intéressés à connaître la vérité. Ils questionnent Jésus pour le prendre en défaut : «c’était pour le mettre à l’épreuve». Au temps de Moïse et au temps de Jésus, tout comme aujourd’hui, le divorce était permis. Dans presque tous les pays du monde, il existe une législation réglementant le divorce et le remariage.

L’expérience nous enseigne que dans les couples, toutes sortes de situations déplorables se développent : ça ne fonctionne pas toujours comme on l’avait prévu, les gens font de graves erreurs, il y a les infidélités, l’oppression et la violence à l’intérieur des familles, les incompréhensions et les silences mortels. Il en résulte des séparations et des divorces. Ensuite, il existe certains couples qui ne se séparent pas mais qui ne se parlent plus, qui refuse de se pardonner, de se réconcilier, de reprendre le dialogue.

La bonne nouvelle d’aujourd’hui se retrouve dans les attitudes et les valeurs que le Christ nous propose sur le mariage. Pour lui, le mariage n’est pas un contrat mais une alliance, et dans une alliance, les personnes sont toujours plus importantes que les institutions. Il est important de comprendre la différence entre ces deux termes. Voici 3 différences importantes entre contrat et alliance:

  1. Une alliance est basée sur la confiance entre les parties. Un contratest fondé sur la méfiance.
  2. Une alliance est basée sur une responsabilité illimitée. Un contratest fondé sur un engagement limité.
  3. Une alliance ne peut être brisée que si de nouvelles circonstances surviennent (exemple, le décès de l’une des parties). Uncontrat peut être annulé par consentement mutuel.

Le Christ est celui qui s’occupe d’abord des personnes avant d’accuser et de lancer des pierres. Nous voyons comment il traite la Samaritaine avec ses six maris, la femme adultère en danger d’être lapidée, Marie Madeleine la prostituée, Zachée le collecteur d’impôts, les lépreux mis au ban de la société. Tous sont des exemples de la tendresse de Dieu, malgré la condition sociale souvent pénible et parfois répréhensible, où se retrouvent ces personnes.

Jésus mentionne que dans le mariage, la réciprocité doit être totale : les hommes et les femmes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. «Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère» «Si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère» - Le droit juif ne permettait qu’à l’homme de divorcer, le droit romain permettait aux deux partenaires de le faire! Dans  Marc, Jésus utilise le droit romain, plus juste et plus égalitaire.

L’argumentation de Jésus est en fait une défense de la femme. La femme n’est pas un objet jetable que l’on acquiert et dont on peut se débarrasser selon le bon vouloir du mari ! La loi juive disait : «Lorsqu’un homme aura pris une femme et l’aura épousée, s’il advient qu’elle ne trouve plus grâce à ses yeux parce qu’il a trouvé en elle quelque chose de choquant, il écrira pour elle une lettre de répudiation, la lui remettra en main, et la renverra de sa maison» (Deutéronome 24,1). Selon l’une des deux écoles de pensée au temps de Jésus, il suffisait que la femme déplaise à son mari, qu’elle brûle son repas par exemple, pour qu’il puisse la renvoyer. Au temps de Moïse, l’homme n’avait qu’à répéter trois fois : «je veux te divorcer» pour renvoyer la femme. Moïse, afin de rendre le divorce plus difficile, avait imposé «l’acte de divorce» - procédure compliquée à une époque où les gens ne savaient ni lire ni écrire. Il avait imposé cette procédure afin de protéger les femmes qui, dans la culture du temps, n’avaient aucun droit. C’est pourquoi Jésus ajoute que c’est à cause de leur «sclérose du cœur»  que Moïse a promulgué cette loi.  Paul, que l’on accuse souvent de misogynie écrivait dans la lettre aux Éphésiens : «Les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Car nul n'a jamais haï sa propre chair; on la nourrit au contraire et on en prend soin. C’est justement ce que le Christ a fait pour son Église : ne sommes-nous pas les membres de son corps ? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair : ce mystère est de grande portée; je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même, et que la femme révère son mari.» (Ep 5, 22-33)

L’union entre deux personnes ne dépend pas seulement du «oui» prononcé au cours de la cérémonie du mariage... Il faut le renouveler tous les jours. S’il est beau de voir un couple s’unir dans le mariage, c’est encore plus beau de célébrer les 30e, 40e, 50e anniversaires de mariage d’un couple qui a toute une vie commune à son compte.

L’amour est comme le feu. Si l’on ne veut pas qu’il meure, il faut l’entretenir. D’où l’importance des gestes d’affection, du dialogue, des cadeaux, des mots de tendresse. Le mariage, dans le plan de Dieu, c’est quelque chose de beau, de sérieux, qui doit se construire au jour le jour. C’est plus qu’un contrat, c’est une alliance. Pour Jésus l’amour est fondé sur la tendresse du cœur et non sur des rapports de force; l’amour ne peut se vivre que dans la réciprocité et l’égalité. Il existe, selon lui, des attitudes, des façons d’agir dans le mariage qui assurent la stabilité et le respect du conjoint et des enfants. Le péché ou le mal ne consiste pas à enfreindre une loi, mais à briser les liens d’une relation importante. Cette rupture entraîne des résultats souvent pénibles et même parfois catastrophiques pour le couple et pour les enfants.

«Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa.» C’est là l’idéal présenté par le Seigneur sur l’institution du mariage. Mais il sera toujours plein de tendresse pour tous, incluant les divorcés et les partenaires de mariages brisés. Les paroles de Jésus sont encore aujourd’hui une bonne nouvelle pour tous. Amen !